******************************************************

******************************************************************

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022.V. ütem


Nemzeti Földügyi Központ

 

 ******************************************************************

  

H I R D E T M É N Y

 

szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról

 

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy elfogadásra került a 10/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról.

A rendelet alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat.

Kiosztásra kerülő tüzelőanyag, - a kérelmek beérkezési sorrendjében, a leszállított tűzifa-mennyiség erejéig  - mindösszesen 279 erdei m3 kemény lombos fafajta.

 

A támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon,

 2023. január 31. napjáig,

a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben.

 

A jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követően, előzetes értesítés alapján, személyesen vehető át az 1 m3 tűzifa, melynek hazaszállításáról a jogosult önállóan köteles gondoskodni.

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítást ad telefonon (445-000) vagy személyesen Lajkó Anikó ügyintéző

 

 

 

Bander József

polgármester

******************************************************************

HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a községi önkormányzat képviselő-testülete rendeletet fogadott el az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról,

mely rendelet 2022. november 1-jén lépett hatályba.

 

A 9/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet alapján - az előírt szabályok szerint - lehetőség van az avar és kerti hulladék magánterületen történő elégetésére.

 

Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet elégetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezetei kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter, szalma- és szálastakarmány kazaltól 20 méter távolságon belül nem szabad. Az égetés során keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja. Avart és kerti hulladékot nagykorú személy kizárólag a saját telkén égethet, közterületen égetni tilos.

 

Égetni október 01. - május 31-ig, hétfőtől vasárnapig, délelőtt 5-8 óráig, délután 15-20 óráig lehet szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 120 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak száraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye a hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

Az égetéshez nem használható benzin, olaj vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait.

 

Az égetés helyszínén oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, valamint az oltást segítő kéziszerszámot kell készenlétben tartani.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni!

 

A rendelet a település honlapján megtekinthető.

 

Kérjük az ingatlan-tulajdonosokat, hogy a zöldhulladék megsemmisítéséről elsősorban komposztálással gondoskodjanak!

 

 

Tiszapüspöki, 2022. november 02.

 

Bander József

polgármester

******************************************************************

******************************************************************

Felhívás segédőri feladatok ellátásra

A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) árvízvédekezési feladatok ellátására

segédőröket keres.

Tájékoztatásuk alapján az árvízi védvonalon megelőző tevékenységként – az árvízvédekezés
készültségi fokozta és a veszélyhelyzet mértéke szerint – a védvonal és műtárgyai károsodásának
vagy tönkremenetelének megakadályozására, illetve a szükségessé váló védekezés kellő időben való
elindítására figyelőszolgálatot tartanak. A figyelőszolgálatot, a védvonal koronáját és lábvonalát
„gyalogosan” szemlélő segédőrök és a műtárgyak környezetét figyelő vészőrök látják el.
Az árvízvédekezés során szerződéses keretek között a segédőrök részére kifizethető bérezés jelenleg

(2022. év) nettó 2.500 Ft/fő/óra.

A részletekről bővebb felvilágosítást a gátőröktől kaphatnak az érdeklődők:

Tóth Gyula 30/748-4114
Farkas Károly 30/445-8839

Melléklet letölthető itt.

******************************************************************

******************************************************************

 

Ebösszeíró adatlap

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2022

  (ebenként KÜLÖN adatlapot kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok                                         Kérünk minden adatot kitölteni!!!

Az eb

tulajdonosának neve:

tartójának neve:

címe:

címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

Az eb

fajtája:

színe:

neme:

hívóneve:

születési ideje:

tartási helye:

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

Mikrochippel ellátott eb esetén

Ivartalanított eb esetén

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén

a chip sorszáma:

 

az ivartalanítás időpontja:

 

útlevél száma:

beültetés időpontja:

útlevél kiállításának időpontja:

 

a beültetést végző állatorvos neve:

 

az ivartalanítást végző állatorvos neve:

 

az útlevelet kiállító állatorvos neve:

a beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

 

az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

 

az útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

Az eb

oltási könyvének száma:

utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:

 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag:

 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma:

az oltóanyag gyártási száma:

oltását végző állatorvos neve:

 

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb, örökbefogadás)

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: megfigyelt – nem megfigyelt *

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem*

kezdő időpontja:

veszélyessé minősítésének időpontja:

 

időtartama:

Örökbefogadott kutya*: igen/nem    Ha igen, mely szervezettől fogadták örökbe:

 

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                   

Jelen adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII.  törvény  (Ávt.)  42/B. §  (1‐2)  bekezdése,  valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. Az ebösszeíró adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Tiszapüspöki Községi Önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adataimat az ebtartással kapcsolatos eljárások során kezelje.                                                                                    

................................................................................................................................................................................

              Dátum                                          Név (olvasható módon)                                          Aláírás

 

**********************************************************************

"A" tíusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára  2022/2023 . tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan
"B" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2023. évre
**********************************************************************

 **********************************************************************

L O M T A L A N Í T Á S

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen 2022. szeptember 30-án pénteken a közszolgáltatás keretében

ingyenes LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

 

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Tiszapüspöki valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került használhatatlan bútorokat (szék, ágy, szekrény stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

 

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy 2022. szeptember 30-án pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékot.

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve NEM kerül átvételre:

 

- Építési és bontási hulladék (elszállítása külön megrendelhető az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján vagy információs pontján)

 

- Veszélyes hulladék (ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján)

 

- Kertgondozásból származó zöldhulladék

 

- Elektronikai hulladék (ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján)

 

 

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy az Információs Pontjainkat!

  

Törökszentmiklósi Információs Pont

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út

Telefon: (+36) 20 931 6610

Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont

H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

(Polgármesteri Hivatal épülete)

Telefon: (+36) 56 503 569

E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

 

 

**********************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes

              adójának létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről             

 

A kisadózó vállalkozók tétételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata

tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.).

1. A változások lényege

A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”,

mint adózási mód 2022. augusztus 31. napján – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 01. napjától vehető igénybe.

2. A „régi KATA” alanyiság megszűnésének hatása

Bejelentés, adóösszeg

·         A Htv. 2022. augusztus 31. napjáig hatályos („régi”) 39/B. §-a szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultság megszűnik. E tényt – figyelemmel arra, hogy az adózási mód megszűnése a Kata tv. rendelkezése miatt a törvény erejénél fogva áll be – nem kell bejelenteni a vállalkozónak az önkormányzati adóhatósághoz.

·         A Htv. 39/B. §-a (3) bekezdése értelmében a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos. A már előírt, 2022. II. félévi iparűzési adókötelezettségre jutó adó is csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31. napjáig számítva terheli az adózókat. Az adóév II. félévére előírt adót az önkormányzati adóhatóság az adófolyószámlákon hivatalból módosítja.

Bevallás-benyújtás

·         Az adózási mód (a Htv. „régi”, 39/B. §-a egyszerűsített adómegállapítási módszer alkalmazási lehetőségének) 2022. augusztus 31. napjától való megszűnése önmagában nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is, ezért nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására.

·         Az egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást választó „régi KATA” alanya a 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakról a Htv. 39/B. § (5) bekezdése alapján nem köteles bevallást benyújtani.

 

·         Abban az esetben azonban, ha „régi KATA” alanya adókedvezményt, adócsökkentést kíván igénybe venni az iparűzési adóban, akkor 2023. január 15. napjáig nyújthat be adóbevallást a Htv. 39/B. §-a (6) bekezdése értelmében ezen időszakról.

·         Abban az esetben pedig, ha az „új KATA” az adóalany számára már nem választható, de korábban, a „régi KATA” alanyaként egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap- megállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31. napjáig kell bevallást benyújtania. E bevallás-benyújtás során az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e: átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA alanyként. Amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia.

Adóelőleg

·         A „régi KATA” alanyiság megszűnése miatt a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani, mert ilyen rendelkezést a Htv. nem tartalmaz.

·         Az egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítást alkalmazó „régi KATA” alanya adóelőleget akkor köteles bevallani, ha az „új KATA” alanya már nem lehet vagy ugyan lehet az „új KATA” alanya, de nem kívánja a tételes egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazni. Az adóelőleget a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra köteles bevallani, mégpedig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31. napjáig benyújtandó bevallásban.

3. Az „új KATA” alanyiság keletkezésével és az egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-megállapítással összefüggő szabályok

Bejelentés

·         Az a vállalkozó (iparűzési adóalany), aki jogosult az „új KATA” szerint teljesíteni adókötelezettségét, a Htv. 39/B. §-a alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes összegben határozza meg, azaz székhely, telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint legyen a tételes adóalapja.

·         Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván – függetlenül attól, hogy a „régi KATA” alanya volt-e vagy sem, illetve korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adómegállapítást választotta-e vagy sem – e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) bekezdése alapján bejelentést kell tennie. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni.

·         A bejelentést – ha az „új KATA” szerinti adóalanyisága szeptember 01. napján kezdődik és 2022-ben is alkalmazni kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adózási módot – legkésőbb október 15. napjáig teheti meg. Ennek elmulasztása esetén 2023. február 15. napjáig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére.

·         A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az „Bejelentkezés/Változás-bejelentés” nyomtatvány szolgál. A bejelentés elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesíthető. A nyomtatvány az Elektronikus önkormányzati portálra belépve tölthető ki, illetve nyújtható be elektronikusan. (Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)  

Adófizetés

·         Ha az „új KATA” alanya az iparűzési adóban az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást választja, akkor esetében a Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján az adóalap időarányos lesz 2022-ben, 2022. szeptember 01. napjától legkésőbb 2022. december 31. napjáig.

·         Ezen arányos adó a Htv. 39/B. §-a (4) bekezdésének a) pontja értelmében – szeptember 01. napján kezdődő „új KATA” alanyiságot feltételezve – 2022. szeptember 15. napján esedékes.

 

 

 

Tiszapüspöki, 2022.08.26.

 

 

                                                                                   Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                               Jegyző

 

 

**********************************************************************

 

*************************************************************************

******************************************************

Sample ImageKALL INGREDIENTS KFT. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti  BIZTONSÁGI ELEMZÉS nyilvános változata

*******************************************************

Sample ImageAkár órákkal rövidebb lehet az ügyintézés az e-bejelentővel

*******************************************************

Sample ImageA településkép védelméről szóló 2/2017.(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

*******************************************************

 Sample Image Az M4 gyorsforgalmi út Abony - Törökszentmiklós-kelet közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása

 *******************************************************
Sample Image Az M4 gyorsforgalmi út Abony - Törökszentmiklós-kelet közötti szakasz
„I-1 " változattal történő létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély módosítása

 *******************************************************

Sample Image Köztisztviselői álláshely pályázat

 *******************************************************

Sample Image
Sample Image
Sample ImageTeljes hirdetmény letöltése

 *******************************************************

 Köztisztviselői álláshely pályázatok

*******************************************************

 Sample Image

Sample ImageKörnyezetvédelmi engedély letöltése

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sample Image

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sample Image

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.) pályázatot hirdet

a

Tiszapüspöki Óvoda óvodavezetői álláshelyére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5211 Tiszapüspöki, Fő út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. augusztus 01. napjától tölthető be.

Pályázati feltételek:

-       óvodapedagógus felsőfokú végzettség,

-       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-       legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-       nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

-       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

-       büntetlen előélet, annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

-       szakmai életrajz,

-       az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

-       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt,

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

-       a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés tartására.

 

 

2

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételt követő 15 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Bander József polgármester 56/445-000

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.)

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidőt követő 30. napot követő első testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       KIH közigazgatási állásportál

-       Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 2018. május 09.”

 

 

-.-.-

 

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Letöltési linkek:

https://jasz-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/807/2748736096049016858/publicLink/11_2018_kieg.zip

 

https://jasz-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/808/373068599442653128/publicLink/jn_07_61_00011-105_2018.pdf

 

https://jasz-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/809/-7884812263375858705/publicLink/VN550044.wma

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sample Image

Sample Image

Teljes hirdetmény

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Határozat

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal

JN-07/61/00074-205/2017. iktatószámú határozaát a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

fellebbezése folytán felülvizsgálatra került

Tárgy:

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány fellebbezése "A Tisza hullámtér - Nagyvizi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" tárgyú project kapcsán kiadott környezetvédelmi engedély ellen 

Sample Image

 

Határozat

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet pénzügyi-személyügyi munkakör betöltésére.

  Sample ImageRészletes pályázati felhívás

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2018. évi

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 A pályázati dokumentáció letölthető innen

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sample Image
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sample Image
 

A biztonsági elemzés letölthető ittSample Image

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sample Image
 
  ****************************************************************

 
Sample Image

 A biztonsági elemzés itt tölthető le

***************************************************

 9/2015 (VII.23.)számú határozat

Tiszapüspöki Község településszerkezeti tervének módosításáról

Kivonat aTiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. július 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

A teljes rendelet itt megtekinthető

 
 ****************************************************************

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2015.(VII.24.)önkormányzati rendelete

 a Tiszapüspöki Építési Szabályzat és Szabályozási terv

megállapításáról szóló 13/2005. (V.25.) Ök.számú rendelet módosításáról

A teljes rendelet itt megtekinthető

 
 ****************************************************************

 Sample Image

 
 ****************************************************************

Sample Image

 
 ****************************************************************

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 
 ****************************************************************

 Sample Image

 
 ****************************************************************

 Sample Image

 Sample Image

 
 ****************************************************************

 Sample Image

************************************************************************************************** Sample Image

Sample Image

**************************************************************************************************

Sample Image

**************************************************************************************************

TISZTELT ÜGYFELEK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal

Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Járási Földhivatala

elköltözött.

Új cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135/A.

(volt Polgármesteri Hivatal épülete)

Megváltozott telefonszámaink:

Ügyfélszolgálat: 56/795-308; 56/795-309

Földhivatal hivatalvezető: 56/795-303

Földügyi – földmérési osztályvezető: 56/795-304

Ingatlan nyilvántartási osztályvezető: 56/795-305

Földmérési osztály: 56/795-311

 

Az ügyfélfogadási idő változatlan!

Ügyfélfogadás:
Nap Nyitvatartás Megjegyzés
Hétfő 8:00-18:00 .
Kedd - .
Szerda 8:00-16:00 .
Csütörtök 13:00-16:00 .
Péntek 8:00-12:00 .

**************************************************************************************************

Sample Image
Sample Image

**************************************************************************************************

 

Tájékoztatás szociális tűzifa támogatásról

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a belügyminiszter 57/2013. (X.4) BM  rendelete  alapján településünknek is lehetősége volt szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére.

Önkormányzatunk a maximális mennyiségű tűzifa vásárlására nyújtott be pályázatot, melynek elbírálása után, tájékoztatást adunk a lakossági kérelmek benyújtásáról, és a tüzelő elosztásáról.

  

Tiszapüspöki, 2013. október 22.

                                                 Polgár István

                                                                                                           polgármester

 **************************************************************************************************

Bursa Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Sample Image

 További információk, dokumentumok az alábbi címen érhetők el:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 

 **************************************************************************************************

Sample Image

Sample Image

Sample Image
Sample Image

 **************************************************************************************************

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási ügyintéző

(II. besorolási osztály)

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: JNK-Szolnok megye 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

I/7. pont: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

 

Ellátandó feladatok:

 

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok, közoktatási pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, eseti segélyekkel kapcsolatos ügyintézés,

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-          ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok teljes körét, kapcsolatot tart a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, ellátja a gyermekvédelmi és közoktatási jellegű pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, ellátja az önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó egyszeri segélyezéssel kapcsolatos ügyintézői feladatokat,

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet

-          a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/7. pontja II. besorolási osztályban meghatározottak szerint

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-          a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

-          iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

-          3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata,

-          hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

2013. október 21.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsisné dr. Kóródi Erika jegyző nyújt, az 56/445-000 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

-          Postai úton: 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

-          Személyesen: hétfőtől-péntekig hivatali időben a Polgármesteri Hivatal titkárságán

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok tapasztalatai alapján – a polgármester egyetértésével – a jegyző hozza meg a döntést.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. október 18.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

-          Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.) hirdetőtáblája, www.tiszapuspoki.hu – 2013. szeptember 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőség biztosít. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. szeptember 25.

 

  

                                                                                                                     Tiszapüspöki, 2013. szeptember 18.

 **************************************************************************************************

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 **************************************************************************************************

Sample Image

Sample Image

Sample Image

************************************************************************************************** 

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS PROGRAMRÓL

 

 

Mint arról már bizonyára értesült, legkésőbb 2014-ben megszűnik a földi, analóg sugárzású TV műsorszórás, helyébe a digitális műsorterjesztés lép. Az átállás után azok a háztartások, ahol jelenleg un. „hagyományos” analóg földfelszíni vétellel televízióznak, nem tudnak majd televíziót nézni.

A mintegy 500 ezer érintett háztartás közül azokat, akik szociálisan rászorultak, az állam segíti majd abban, hogy ne maradjanak televízió vételi lehetőség nélkül.

 

Az állami program keretében 2013 folyamán lesz lehetőség arra, hogy az igénylők támogatást kapjanak, akár a hagyományos TV készülékek dekóderrel történő beszerelésével, akár a támogatási programban regisztrált előfizetéses szolgáltató igénybe vételével.

 

A Nemzeti Média- Hírközlési Hatóság megbízásából a szociálisan rászoruló háztartások felkeresését, a támogatási jogosultság megállapítását, a támogatási igénylőlapok helyszíni kitöltését a KSH által megbízott felmérők fogják elvégezni. A felmérés valamennyi településre kiterjed. A munkát felülvizsgálók, területfelelősök ellenőrzik, koordinálják majd, a megyei felelős irányításával. A szereplők oktatásáról, segédanyagokkal, eszközökkel való ellátásáról a KSH gondoskodott.

 

A felmérés terepmunkái 2013. március 11-től kezdődnek, és várhatóan 4 hónapig tartanak. Ebben az időszakban 1-1 felmérő havonta átlagosan 80-100 kijelölt címet keres majd fel és tölti ki a szükséges dokumentumokat. Mivel a felkeresendő címek egymástól távol – esetenként nem is a felmérő lakásával azonos településen – helyezkednek el, előfordulhat, hogy az Önök településén sem helyi lakos végzi a felmérést. A településen lévő címek, (rászorultak) számától függ, hogy a felmérő mennyi ideig végzi a munkáját.

 

Felmérőink fényképes igazolvánnyal, azonosítószámmal rendelkeznek, így a lakosság számára egy ingyenesen hívható telefonszámon 06/80 383940 ellenőrizhető a személyazonosságuk, és az hogy jogosan végzik - e a munkát.

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

************************************************************************************************** 

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás

E l n ö k é t ő l

 

 

T á j é k o z t a t ó

a szennyvízberuházásról

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

 

A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósítani tervezett szennyvízelvezetés és tisztítás projekt újabb szakaszába lépett.

 

Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a tervezési és generálkivitelezői feladatokat ellátó vállalkozás, mely az EK-Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz. és Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. Budapest, Táncsics M. u. 15.). A szerződéses megállapodás megkötésére 2013. január 08. napján került sor. A vállalkozó feladata a kivitelezés mellett, a szükséges vízjogi létesítési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése is.

 

A nyertes kivitelező beruházási ütemterve alapján a vízjogi létesítési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és az engedélyek beszerzésére 2013. júniusáig sor kerül, és azt követően, a nyár elején kezdődhetnek meg a tényleges kiviteli munkálatok településünkön is. A tervdokumentáció készítéséhez szükséges felméréseket a vállalkozó már végzi az utcákban.

Amennyiben az ütemterv szerint haladnak a munkálatok, akkor a teljes beruházás műszaki átadás-átvétele 2014. őszén történhet meg.

Addig is, a településen folyó aktuális munkálatokról folyamatos tájékoztatással leszünk az ingatlantulajdonosok felé.

 

 

Tiszapüspöki, 2013. január

 

 

                                                                                   Polgár István

                                                                 polgármester/társulási tanács elnöke

**************************************************************************************************

az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz beruházásának területszerzésével kapcsolatban eljáró Z.I.B. Consulting Kft. elérhetősége

Z.I.B. Consulting Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 26,

Ügyfélszolgálati iroda

Nyitva tartás:

H-CS: 8.00 - 16.30

P:     8.00 -13.30

Tel: +36 1 788-20-64 E-mail: ugyfel.info@zibconsulting.hu

**************************************************************************************************