Együtt a térség összetartásáért
Írta: Adminok   
2018.10.09.

Pályázó neve                           KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe                            Együtt a térség összetartásáért

Szerződés száma                    TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00008

Támogatás összege (Ft)          50 000 000

 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a megye és a Kormány által megfogalmazott térséget érintő célok megvalósításához. Cél, hogy a konzorcium a sikeres programmal a 2014-2020-as programozási időszakban részese legyen a térségi fejlődésnek, kiegészítve az egyéb Operatív programok bevonásával megvalósuló helyi fejlesztéseket.

A programban résztvevő települések (Kétpó, Tiszatenyő, Kengyel, Tiszapüspöki, Szajol) lakónépessége 11.544 fő (KSH 2016. évi adata alapján), konzorciumot létrehozva, 50 000 000.-Ft pályázati támogatási forrás ESZA költségek tervezésével kívánja kialakítani és végrehajtani a Cselekvési tervét. A konzorcium tagjai 2 célterületet határoznak meg, 1. célterület: Kétpó, Tiszatenyő és Kengyel település, míg a 2. célterület: Szajol és Tiszapüspöki település alkotja.

A célok kialakításánál figyelembe vettük a helyzetértékelés megállapításait, a közösségi igényeket és a projekt jövőképét megfogalmazó víziót.

A közösségi élet fejlesztését elősegíti, e helyi társadalmat szolgáló rendszeres, kapcsolati háló (állampolgárok, önkormányzat, gazdasági szereplők, művelődési és oktatási intézmények, rendvédelmi szervezetek, hivatalok stb.) szervezése, működtetésének biztosítása.

A helyi tudásalapú társadalom közösségi fejlesztése, az ismeretterjesztés, az egészség-és környezettudatosság, a művelődés-és a kultúrahordozók lehetőségeinek bővítésével.

A cselekvési terv megalkotása és végrehajtása során az esélyegyenlőséget alapvetően a nyilvánosság teljes biztosításával érjük el. Ez a tervezés egész folyamata alatt biztosított volt a különböző kommunikációs eszközökön, tevékenységeken keresztül. A tervezési folyamat különböző szintjein, (interjúk, műhelymunka, fórum) és a személyes konzultációban is kitértünk a hátrányos helyzetű célcsoportok szükségleteire, bevonási lehetőségeire a programba. Az esélyegyenlőségi programok elősegítésével lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű csoportok számára a helyi társadalomba való teljeskörű beilleszkedéséhez, a közéletben való részvétel, a kultúra, a művelődés, a szabadidő hasznos eltöltésének útján.

Fontos célunk a generációs problémák kezelése, az elvándorlás csökkentése, megállítása, a gazdasági aktivitást elősegítő közösségfejlesztő rendszerek kimunkálását és alkalmazását, a hátrányos helyzetben lévő csoportok felzárkóztatásának elősegítését.

Fontos a célközönség megfelelő megszólítása annak érdekében, hogy önmagukat bevonják a cselekvési folyamatokba, elősegítve, akarva a felzárkózást.

A projekt azokra a területekre fekteti a hangsúlyt, ahol legnagyobb hasznosulást feltételezzük és várjuk el, továbbá amelyekre más támogatási források, más operatív programok prioritásai nem, vagy nem a kitűzött célnak megfelelően vehetők igénybe.

A társadalmasítási folyamat során már sok hasznos és jelentőségteljes ötlet és javaslat érkezett hozzánk.

A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő, szórakoztató programok nagy arányban fognak megjelenni a program során. A hagyományok ápolására és továbbadására egyre nagyobb a szükség, hisz a fiatalabb korosztályt inkább érdekli a jövő mint a múlt, de mint tudjuk, a múltunk nélkül nincs jövőnk.

A másik nagy probléma a társadalmi változás, azon belül is a társadalmi szerepek változása, melyekhez az emberek nehezen tudnak alkalmazkodni, így a társadalmi változások egyre élesebben rajzolódnak ki, főleg a vidéki térségekben. Ahhoz, hogy az emberek a változásokhoz igazodni tudjanak, segítségre van szükségük, mely segítséget ezen program keretében szeretnénk megadni számukra.

A civil társadalom erősítése, erősödése nélkülözhetetlen a fennmaradáshoz.

A művelet célcsoportja:

A települések teljes lakossága, önkormányzatok, helyi önszerveződő csoportok, civil szervezetek, a térségbe érkező vendégek, turisták, kiemelve a hátrányos helyzetű lakosságot.

A projekt megvalósítása során a konzorcium tagjai kiemelt figyelmet kívánnak fordítani az egyenlő bánásmód követelményére, melyet a 2003. évi CXXV. törvény szabályoz. A tervezés során figyelembe vettük a résztvevő települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjait és az ott megfogalmazott problémákat, illetve az intézkedési terv elemeket is, és a programcélokat összehangoltuk ezen célkitűzésekkel.

A projekt megvalósítása során fontosnak tartjuk:

-A hátrányos helyzetű vagy kiemelten kezelt csoportok (a szegénységben élők, fogyatékossággal élők, nők, idősek, pályakezdő fiatalok, nagycsaládosok, etnikai csoportok) negatív megkülönböztetésének mérséklését vagy felszámolását tűzték ki célul, illetve ezen csoportokba tartozók számára szerveznek fókuszált módon programokat;

-A szoft kulturális, közösségi programok megvalósítása során a lehető legtöbb érzék- vagy mozgásszervi sérüléssel élő személy egyenlő esélyű hozzáférését biztosítják, azaz megfelelnek az akadálymentesítési kritériumnak.