Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésről PDF Nyomtatás
Írta: Adminok   
2011.10.12.

Tiszapüspöki Csatornamű Víziközmű Társulat

E l n ö k é t ő l

5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

 

 

Az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő, alapvető jogok és kötelezettségek meghatározására megalkotta az 1995. évi LVII. törvényt a vízgazdálkodásról. E törvény IX. fejezete határozza meg 1996. január 1-től a vízitársulatok működését, továbbá ennek a végrehajtására kiadott 160/1995.(XII.26.) számú kormányrendelet. E törvény értelmében végzi a Tiszapüspöki Csatornamű Víziközmű Társulat a tevékenységét.

 

A Tiszapüspöki Csatornamű Víziközmű Társulat tagjai: az 1995. évi LVII. számú vízgazdálkodásról szóló törvény 34.§.(4) bekezdése alapján - az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

 

A tag joga, hogy a tisztségviselőktől, küldöttjétől a Társulatot, vagy saját érdekeltségét érintő ügyben felvilágosítást kérjen. A részére megállapított érdekeltségi hozzájárulás felülvizsgálatát kérje az arról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Bíróságtól. A Társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatosan meghozott, jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző jogsértő határozat felülvizsgálatát kérje a kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Bíróságtól.

A tag kötelezettsége, hogy: az érdekeltségi hozzájárulást a Közgyűlési határozat szerinti mértékben és határidőre megfizesse. Betartsa a jogszabályi és Alapszabályi rendelkezéseket és a Társulat szerveinek határozatait. A társulati feladatok megvalósításában a tőle elvárható módon részt vegyen.

A Társulat induló vagyon nélkül alakul. A társulat a tagok érdekeltségi hozzájárulásából és támogatásokból látja el közcélú feladatait. A megszűnő Társulat vagyonát Tiszapüspöki Község Önkormányzatnak adja át.

Az érdekeltségi hozzájárulás

A Társulat tagjai kötelesek a Társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egységük arányában hozzájárulni. Az érdekeltségi hozzájárulás törvényen alapuló, adók módjára behajtható köztartozás.

Az érdekeltségi hozzájárulás fizetendő összegét a társulat alakuló közgyűlése – a műszaki számítások alapján - állapította meg a 3/2010.(09.22.) számú határozatával. A Tiszapüspöki Csatornamű Víziközmű Társulat Alapszabályának 7.2.2 pontja az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatosan a következők szerint rendelkezik:

 

 

 

 

Egy érdekeltségi egységet kell megállapítani:

 

-          egy önálló lakás, vagy egy beépített, vagy beépítetlen építési teleknél (napi 250 literes átlagos vízigényt figyelembe véve)

-          jogi személyek, gazdasági társaságok, vállalkozások ingatlanai és egyéb nem lakás célú használat esetén amennyiben a vízfogyasztás a napi átlagos 250 litert nem haladja meg.

           

Többszörös érdekeltségi egységet lehet megállapítani:

Nem lakás célú ingatlanhasználat, nem lakás célú létesítmények vagy beépítetlen telek esetén ha a tényleges, vagy tervezett (tervezhető)  vízfogyasztás a napi 250 litert meghaladja többszörös érdekeltségi hozzájárulást kell megállapítani, 250 liter/nap/érd. egység figyelembevételével.

 A Tiszapüspöki Csatornamű Víziközmű Társulatnál az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege 204.000.-Ft (azaz-Kettőszáznégyezer-forint), a fizetés módja, határideje az alakuló közgyűlés által differenciált módon került meghatározásra a következők szerint:

Azok a természetes személyek, akik a Társulat 2010. évi szervezése során kötöttek OTP Ltp.

szerződést az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, érdekeltségi egységenként ténylegesen 74 hónapon keresztül havi 2.080.-Ft-ot, azaz összesen 153.920.-Ft-ot (azaz-Százötvenháromezer-Kilencszázhúsz-forintot) fizetnek. Ezzel a futamidő végére – a támogatások és kedvezmények figyelembevételével – a számlájukon megképződik a Társulat, illetve önkormányzat javára engedményezett 204.000.-Ft. Az e fizetési módot választók tudomásul veszik, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségüket csekken keresztül teljesítik, havi 100.-Ft (Száz-forint) csekkdíjat is kötelesek megfizetni.

 

Azok a természetes személyek, akik a 2007. év során kötöttek OTP LTp. szerződést az  érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, érdekeltségi egységenként ténylegesen 96 hónapon keresztül 1.580.-  Ft-ot, azaz összesen 151.680.- Ft-ot (Százötvenegyezer-hatszáznyolcvan) fizetnek. Ezzel a futamidő végére – a támogatások és kedvezmények figyelembevételével – a számlájukon megképződik a Társulat, illetve önkormányzat javára engedményezett 197.187.- Ft azaz (Százkilencvenhétezer-száznyolcvanhét) Ft, továbbá ezt kiegészítik 204.000.- Ft-ra.

Azok a természetes személyek, akik nem kötöttek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozóan lakás előtakarékossági szerződést, illetve Tiszapüspöki lakosai többségi döntése alapján kényszerbelépőnek minősülnek, közvetlenül a Társulat részére fizetik meg az érdekeltségi hozzájárulást, mely érdekeltségi egységenként szintén 204.000.-Ft (azaz-Kettőszáznégyezer-forint). A fizetést egy összegben kötelesek teljesíteni 2011. október 31. napjáig.

 

A jogi személyek, szervezetek, cégek, vállalkozások esetében is 204.000.-Ft (azaz-Kettőszáznégyezer-forint) az egy egységre eső érdekeltségi hozzájárulás. A fizetési határidő esetükben is 2011. október 31. napja.

 

A 2011. szeptember 19-én megtartott küldött közgyűlés a 4/2011.(IX.19.) számú határozatával megállapította az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének módját. Az érdekeltségi hozzájárulás megfizethető a mellékelt készpénz átutalási megbízáson, illetve átutalás formájában a Társulat OTP Bank Törökszentmiklósi Fiókjánál vezetett bankszámlájára: 11745066-20021520.

 

Az Intéző Bizottság az ingatlantulajdonos írásban benyújtott kérelemére dönthet úgy, hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére részletfizetést engedélyez.

A lakástakarékpénztári megtakarítást vállaló, de nem fizető Társulati tagoknak két felszólító levél került kiküldésre, azonban a tagok csekély számban mutatnak hajlandóságot az együttműködésre, ezért a küldöttgyűlés az alábbiak szerint határozott:

 

A Társulat elnöke tegyen közzé felhívást a helyben szokásos módon a nem fizetők felszólítására és közölje a nem fizetőkkel az OTP Bank azon döntését, hogy 2011.11.01-je után a nem fizetők Lakástakarék-pénztári szerződését az OTP Bank „nem fizetési” jogcímen törölni fogja.

Akinek az OTP Bank a fenti ok miatt megszünteti az lakástakarékpénztári szerződését, azoknak az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben, a beruházás megkezdésével egy időben kell megfizetni.


A küldöttgyűlés és az OTP Bank közös döntése értelmében 2011.10.31-ig van mód arra, hogy azok, akik a megtakarítást nem kezdték pótolják elmaradásukat.

 

Ha a tag az érdekeltségi hozzájárulást határidőre nem fizeti meg, a Társulat elnökének kérésére az Önkormányzat jegyzője (jogi személyek és társaságok esetén az Nemzeti- Adó és Vámhivatal Megyei Igazgatósága) - az adózás rendjéről szóló jogszabályok szerint - hajtja azt be. A befolyt összeget a jegyző (NAV) a behajtási költségek levonása után negyedévente a Társulat számlájára utalja át.

 

A beruházás megvalósítása érdekében, a társulat és a működési területén lévő tagok között eredményes, jó kapcsolatra van szükség. Remélve, hogy az elkövetkező időben sikeresen tudunk együttműködni, kérjük, hogy vállalt, illetve törvény által kirótt kötelezettségének tegyen eleget!

Amennyiben az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével, a beruházással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérem keresse a Polgármesteri Hivatalban Bukta Magdolna főelőadót.

 

 

 

Tiszapüspöki, 2011. szeptember 29.                                                                        

 

 

                                                        Tisztelettel:

                                      

 

                                                     Novák Szilveszter sk.                                          

                                                                                   elnök

Frissítve ( 2011.10.12. )