Hirdetmények PDF Nyomtatás
Írta: Adminok   
2018.06.07.

 

Sample ImageKALL INGREDIENTS KFT. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti  BIZTONSÁGI ELEMZÉS nyilvános változata

 

*******************************************************

Sample ImageAkár órákkal rövidebb lehet az ügyintézés az e-bejelentővel

 

*******************************************************

Sample ImageA településkép védelméről szóló 2/2017.(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

 

*******************************************************

 Sample Image Az M4 gyorsforgalmi út Abony - Törökszentmiklós-kelet közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása

 

 *******************************************************
 
 

 

 *******************************************************

 

 

 

 *******************************************************

Sample Image
Sample Image
 

 

 *******************************************************

 Köztisztviselői álláshely pályázatok

*******************************************************

 

 Sample Image

Sample ImageKörnyezetvédelmi engedély letöltése

 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Sample Image

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sample Image

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.) pályázatot hirdet

a

Tiszapüspöki Óvoda óvodavezetői álláshelyére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5211 Tiszapüspöki, Fő út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. augusztus 01. napjától tölthető be.

Pályázati feltételek:

-       óvodapedagógus felsőfokú végzettség,

-       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-       legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-       nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

-       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

-       büntetlen előélet, annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

-       szakmai életrajz,

-       az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

-       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt,

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

-       a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés tartására.

 

 

2

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételt követő 15 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Bander József polgármester 56/445-000

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.)

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidőt követő 30. napot követő első testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       KIH közigazgatási állásportál

-       Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 2018. május 09.”

 

 

-.-.-

 

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Sample Image

Letöltési linkek:

https://jasz-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/807/2748736096049016858/publicLink/11_2018_kieg.zip

 

https://jasz-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/808/373068599442653128/publicLink/jn_07_61_00011-105_2018.pdf

 

https://jasz-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/809/-7884812263375858705/publicLink/VN550044.wma

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sample Image

Sample Image

 

Teljes hirdetmény

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Határozat

 

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal

JN-07/61/00074-205/2017. iktatószámú határozaát a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

fellebbezése folytán felülvizsgálatra került


Tárgy:

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány fellebbezése "A Tisza hullámtér - Nagyvizi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" tárgyú project kapcsán kiadott környezetvédelmi engedély ellen 

 

Sample Image

 

Határozat

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

 

pályázatot hirdet pénzügyi-személyügyi munkakör betöltésére.

 

  Sample ImageRészletes pályázati felhívás

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2018. évi

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

 

 A pályázati dokumentáció letölthető innen

 

„A” típusú pályázati kiírás

 

„B” típusú pályázati kiírás

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

  

 
Sample Image
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 Sample Image
 

A biztonsági elemzés letölthető ittSample Image

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sample Image
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 
 Sample Image
 

 A biztonsági elemzés itt tölthető le

 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 9/2015 (VII.23.)számú határozat

Tiszapüspöki Község településszerkezeti tervének módosításáról

Kivonat aTiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. július 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

A teljes rendelet itt megtekinthető

 

**************
 ****************************************************************
**************

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2015.(VII.24.)önkormányzati rendelete

 a Tiszapüspöki Építési Szabályzat és Szabályozási terv

megállapításáról szóló 13/2005. (V.25.) Ök.számú rendelet módosításáról

A teljes rendelet itt megtekinthető

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 Sample Image

 

**************
 ****************************************************************
**************
 

Sample Image

**************
 ****************************************************************
**************

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

**************
 ****************************************************************
**************
 

 Sample Image

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 

 Sample Image

 Sample Image

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 Sample Image

 

 

************************************************************************************************** Sample Image

Sample Image

**************************************************************************************************

Sample Image

 

**************************************************************************************************

 

 

TISZTELT ÜGYFELEK!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal

Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Járási Földhivatala

elköltözött.

Új cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135/A.

(volt Polgármesteri Hivatal épülete)

Megváltozott telefonszámaink:

Ügyfélszolgálat: 56/795-308; 56/795-309

Földhivatal hivatalvezető: 56/795-303

Földügyi – földmérési osztályvezető: 56/795-304

Ingatlan nyilvántartási osztályvezető: 56/795-305

Földmérési osztály: 56/795-311

 

Az ügyfélfogadási idő változatlan!

Ügyfélfogadás:
Nap Nyitvatartás Megjegyzés
Hétfő 8:00-18:00 .
Kedd - .
Szerda 8:00-16:00 .
Csütörtök 13:00-16:00 .
Péntek 8:00-12:00 .

 

**************************************************************************************************

Sample ImageSample Image

 

**************************************************************************************************

 

Tájékoztatás szociális tűzifa támogatásról

 

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a belügyminiszter 57/2013. (X.4) BM  rendelete  alapján településünknek is lehetősége volt szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére.

 

Önkormányzatunk a maximális mennyiségű tűzifa vásárlására nyújtott be pályázatot, melynek elbírálása után, tájékoztatást adunk a lakossági kérelmek benyújtásáról, és a tüzelő elosztásáról.

 

  

Tiszapüspöki, 2013. október 22.

 

                                                 Polgár István

                                                                                                           polgármester

 

 

 **************************************************************************************************

 

 

 

Bursa Hungarica

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

Sample Image

 További információk, dokumentumok az alábbi címen érhetők el:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 

 

 

 **************************************************************************************************

Sample Image

 

 Sample Image

 

 

Sample ImageSample Image

 **************************************************************************************************

 

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

 

 

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási ügyintéző

(II. besorolási osztály)

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: JNK-Szolnok megye 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

I/7. pont: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

 

Ellátandó feladatok:

 

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok, közoktatási pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, eseti segélyekkel kapcsolatos ügyintézés,

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-          ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok teljes körét, kapcsolatot tart a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, ellátja a gyermekvédelmi és közoktatási jellegű pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, ellátja az önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó egyszeri segélyezéssel kapcsolatos ügyintézői feladatokat,

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet

-          a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/7. pontja II. besorolási osztályban meghatározottak szerint

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-          a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

-          iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

-          3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata,

-          hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

2013. október 21.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsisné dr. Kóródi Erika jegyző nyújt, az 56/445-000 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

-          Postai úton: 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

-          Személyesen: hétfőtől-péntekig hivatali időben a Polgármesteri Hivatal titkárságán

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok tapasztalatai alapján – a polgármester egyetértésével – a jegyző hozza meg a döntést.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. október 18.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

-          Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.) hirdetőtáblája, www.tiszapuspoki.hu – 2013. szeptember 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőség biztosít. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. szeptember 25.

 

  

                                                                                                                     Tiszapüspöki, 2013. szeptember 18.

 

 

 

 

 **************************************************************************************************

 

 

 

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image

 

 Sample Image

 

 

 **************************************************************************************************

 

 

 

 Sample Image

 

Sample Image

Sample Image

 

************************************************************************************************** 

 

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS PROGRAMRÓL

 

 

Mint arról már bizonyára értesült, legkésőbb 2014-ben megszűnik a földi, analóg sugárzású TV műsorszórás, helyébe a digitális műsorterjesztés lép. Az átállás után azok a háztartások, ahol jelenleg un. „hagyományos” analóg földfelszíni vétellel televízióznak, nem tudnak majd televíziót nézni.

A mintegy 500 ezer érintett háztartás közül azokat, akik szociálisan rászorultak, az állam segíti majd abban, hogy ne maradjanak televízió vételi lehetőség nélkül.

 

Az állami program keretében 2013 folyamán lesz lehetőség arra, hogy az igénylők támogatást kapjanak, akár a hagyományos TV készülékek dekóderrel történő beszerelésével, akár a támogatási programban regisztrált előfizetéses szolgáltató igénybe vételével.

 

A Nemzeti Média- Hírközlési Hatóság megbízásából a szociálisan rászoruló háztartások felkeresését, a támogatási jogosultság megállapítását, a támogatási igénylőlapok helyszíni kitöltését a KSH által megbízott felmérők fogják elvégezni. A felmérés valamennyi településre kiterjed. A munkát felülvizsgálók, területfelelősök ellenőrzik, koordinálják majd, a megyei felelős irányításával. A szereplők oktatásáról, segédanyagokkal, eszközökkel való ellátásáról a KSH gondoskodott.

 

A felmérés terepmunkái 2013. március 11-től kezdődnek, és várhatóan 4 hónapig tartanak. Ebben az időszakban 1-1 felmérő havonta átlagosan 80-100 kijelölt címet keres majd fel és tölti ki a szükséges dokumentumokat. Mivel a felkeresendő címek egymástól távol – esetenként nem is a felmérő lakásával azonos településen – helyezkednek el, előfordulhat, hogy az Önök településén sem helyi lakos végzi a felmérést. A településen lévő címek, (rászorultak) számától függ, hogy a felmérő mennyi ideig végzi a munkáját.

 

Felmérőink fényképes igazolvánnyal, azonosítószámmal rendelkeznek, így a lakosság számára egy ingyenesen hívható telefonszámon 06/80 383940 ellenőrizhető a személyazonosságuk, és az hogy jogosan végzik - e a munkát.

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

 

************************************************************************************************** 

 

 

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás

E l n ö k é t ő l

 

 

T á j é k o z t a t ó

a szennyvízberuházásról

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

 

A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósítani tervezett szennyvízelvezetés és tisztítás projekt újabb szakaszába lépett.

 

Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a tervezési és generálkivitelezői feladatokat ellátó vállalkozás, mely az EK-Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz. és Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. Budapest, Táncsics M. u. 15.). A szerződéses megállapodás megkötésére 2013. január 08. napján került sor. A vállalkozó feladata a kivitelezés mellett, a szükséges vízjogi létesítési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése is.

 

A nyertes kivitelező beruházási ütemterve alapján a vízjogi létesítési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és az engedélyek beszerzésére 2013. júniusáig sor kerül, és azt követően, a nyár elején kezdődhetnek meg a tényleges kiviteli munkálatok településünkön is. A tervdokumentáció készítéséhez szükséges felméréseket a vállalkozó már végzi az utcákban.

Amennyiben az ütemterv szerint haladnak a munkálatok, akkor a teljes beruházás műszaki átadás-átvétele 2014. őszén történhet meg.

Addig is, a településen folyó aktuális munkálatokról folyamatos tájékoztatással leszünk az ingatlantulajdonosok felé.

 

 

Tiszapüspöki, 2013. január

 

 

                                                                                   Polgár István

                                                                 polgármester/társulási tanács elnöke

 

 

**************************************************************************************************

az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz beruházásának területszerzésével kapcsolatban eljáró Z.I.B. Consulting Kft. elérhetősége

 

 

Z.I.B. Consulting Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 26,

Ügyfélszolgálati iroda

 

Nyitva tartás:

H-CS: 8.00 - 16.30

P:     8.00 -13.30

 

 

Tel: +36 1 788-20-64 E-mail: ugyfel.info@zibconsulting.hu

 

**************************************************************************************************

 

 

 


Frissítve ( 2022.07.13. )
 
< Előző   Következő >