Hirdetmények PDF Nyomtatás
 
***************************************************** 
  
 
***************************************************** 
 
  
 
***************************************************** 
 
 
 
Partnerségi hirdetmény Tiszapüspöki 2024. évi 1. mód.
 
 
 
 
 
***************************************************** 
 
 
 
Bursa pályázat 2024!
 
 
Tiszapüspöki Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************************

 ********************************************

 

 

 ********************************************

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

TISZAPÜSPÖKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretébenTiszapüspöki Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Tiszapüspöki Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszapüspöki

Álláshirdető szervezet bemutatása: Tiszapüspöki Községi Önkormányzat, mint a Tiszapüspöki Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvoda pedagógus felsőfokú végzettség

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  szakmai program

  részletes szakmai önéletrajz

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  vezetői program

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.12. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a véleményezési határidőt követő első testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tiszapuspoki.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.11.

 

 

 

******************************************************

 

 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívása:
https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/141-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/633-lakossagi-tajekoztato-a-szunyogok-elleni-vedekezesrol

 

 

 ******************************************************

 

******************************************************

 

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ADÓKRÓL

2023. január 01. napjától

 

Helyi iparűzési adó

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az iparűzési adóról szóló 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletét, mely alapján 2023. január 01. napjától az iparűzési adó mértéke az eddigi 1%-ról 2%-ra változik.

 

Építményadó

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 01. napjától építményadó bevezetéséről döntött 12/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletével.

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

 

Mentesül az adó megfizetése alól az a magánszemély tulajdonos, akit a tulajdonában lévő építmény után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet alapján magánszemélyek kommunális adója terheli.

 

Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.

Épületrész: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége, vagy helyiségcsoportja, amely azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.

Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, stb. megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Nem lakás célú épület : az az épület, épületrész, amely az előző pont szerint nem minősül lakásnak.

 

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

 

 

 

 

Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság – a padlószint (járófelület) és az afelett lévő épületszerkezet (födém, tetőszerkezet) vagy álmennyezet közti távolság – legalább 1,9 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác alapterületnek 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

 

Az adó mértéke: 350 Ft/m2.

 

Az adózóknak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. mellékletének II. rész A) pont 4. alpontja szerint az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell – a jogszabály előírásai szerint elektronikusan vagy papír alapon – adatbejelentést teljesítenie.

 

Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot szerint keletkezik.

 

Az adó megállapítása – határozat kibocsátásával – az adóhatóság feladata. Nem kell újabb bejelentést tennie az adózónak mindaddig, ameddig a körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be, az adókötelezettséget érintő változás.

 

Az adatbejelentés az Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával tehető meg, első alkalommal 2023. január 16-ig.

 

Magánszemélyek a beküldésre több lehetőség közül választhatnak:

-          online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli, kinyomtatás utáni postai beküldéssel,

-          online űrlapkitöltéssel és beküldéssel.

Egyéni vállalkozók, cégek számára az elektronikus ügyintézés kötelező.

 

Adózó a határozattal megállapított építményadót naptári évben félévente, két egyenlő részletben, március 15. és szeptember 15. napjáig fizeti meg.

 

 

Idegenforgalmi adó

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 01. napjától idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött 13/2022.(XI.28.) önkormányzati rendeletével.

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  

 

 

 

 

 

 

 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

Az adó mértéke 300 Ft/fő/vendégéjszaka.

 

Az adó beszedésére kötelezett a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

 

A helyi adókkal kapcsolatban elérhetőségek:

jegyzo@polghivtp.axelero.net

ado@polghivtp.axelero.net

56/445-000/4. mellék

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

A korábbi hirdetmények itt tekinthetőek meg!

 

Frissítve ( 2024.04.04. )